പേജുകള്‍‌

22.4.10

നീ പറഞ്ഞത്

ഒരു പൂ പൊഴിയുന്നത്
മറ്റൊന്നു വിരിയാനാനെന്നും
ഒരു കായ് പൊട്ടുന്നത്
ഒരു തൈ മുളക്കാനാണെന്നും
ഒന്നിന്റെ ഒടുക്കം
മറ്റൊന്നിന്റെ തുടക്കമാണെന്നും
നീയെന്നോടു
പറഞ്ഞിരുന്നു.

പ്രണയകാലത്തിന്റെ
തീച്ചുമരിലെഴുതിയ
ചിത്രപടത്തിലെ
നിറം മങ്ങിയെന്നു
നീയെന്നോടു
പറഞ്ഞിരുന്നോ?