പേജുകള്‍‌

20.5.10

പാഠങ്ങള്‍

ഒന്ന്
കാറ്റിനൊപ്പം
ചാഞ്ഞു പെയ്ത
മഴയെ മുറിച്ചു കടന്നാണ്
പ്രണയത്തിന്റെ
ആദ്യ പാഠം
നീയെന്നെ പഠിപ്പിച്ചത്രണ്ട്

തെളിഞ്ഞ
മേഘക്കീറില്‍
കണ്ണുകള്‍ കൊണ്ട്
ചിത്രമെഴുതാനും
കണ്ണീരു കൊണ്ടു
നിറംചാര്‍ത്താനും
എന്നെ പഠിപ്പിച്ചതും
നീയാണ്.

മൂന്ന്


കലങ്ങി നിറഞ്ഞ
ഒഴുക്കിലാണ്
തുഴയില്ലാത്ത
തോണിയിലിരുത്തി
നീയെന്നെ
തുഴയാന്‍
പഠിപ്പിച്ചതും