പേജുകള്‍‌

28.2.10

അമ്മ

                     


മഴ നിലച്ചാലും
മാമരം പെയ്യുന്നതിന്റെ
ദിവ്യാനുഭൂതി     

എഴുതിയത്:         ഷീജ.സി.കെ               

27.2.10

ശാപം

പണ്ട്, 
ഇരട്ട വരയ്ക്കുള്ളില്‍ 
അക്ഷരങ്ങളെ
പൂട്ടിയിട്ടതുകൊണ്ടാവാം
നീര്‍ത്താനാവാത്ത വിധം 
തലവരയിങ്ങനെ
വളഞ്ഞു പോയത്

26.2.10

സമ്മാനം

എന്റെ കണ്ണിലായിരുന്നു
എന്നും നീ നിന്നെ കണ്ടിരുന്നത്
നിന്റെ കണ്ണില്‍
ഞാനെന്നെയും
എന്റെ മുഖം മാത്രം കണ്ടു കണ്ടു
നിന്റെ മുഖം മറക്കാനായിരിക്കും
നീയെനിക്കൊരു കണ്ണാടി തന്നത്
എങ്കിലും സുഹൃത്തേ,,
ഓര്‍മകളുടെ കൂടാരത്തിലിരുന്നു
ഞാന്‍ വരച്ചു ചേര്‍ത്ത
ചിത്രങ്ങള്‍ക്കൊക്കെയും
നിന്റെ ഛായയാണ്

25.2.10

തീ

കരളിലെരിയുന്ന തീ പകര്ന്നാണ്
അവളെന്നും അടുപ്പെരിക്കുന്നത്

പകരം

മണിനാദം നിലക്കാത്ത

വസന്തകാലതെക്കുരിച്ചു

പാടാന്‍എനിക്കൊരു

വീണക്കമ്പി തരിക

മുത്ത്‌പതിച്ച കിനാവിന്റെ

കണ്ണാടി പകരം തരാം