പേജുകള്‍‌

25.2.10

പകരം

മണിനാദം നിലക്കാത്ത

വസന്തകാലതെക്കുരിച്ചു

പാടാന്‍എനിക്കൊരു

വീണക്കമ്പി തരിക

മുത്ത്‌പതിച്ച കിനാവിന്റെ

കണ്ണാടി പകരം തരാം

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: