പേജുകള്‍‌

28.2.10

അമ്മ

                     


മഴ നിലച്ചാലും
മാമരം പെയ്യുന്നതിന്റെ
ദിവ്യാനുഭൂതി     

എഴുതിയത്:         ഷീജ.സി.കെ               

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: