പേജുകള്‍‌

27.2.10

ശാപം

പണ്ട്, 
ഇരട്ട വരയ്ക്കുള്ളില്‍ 
അക്ഷരങ്ങളെ
പൂട്ടിയിട്ടതുകൊണ്ടാവാം
നീര്‍ത്താനാവാത്ത വിധം 
തലവരയിങ്ങനെ
വളഞ്ഞു പോയത്

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: