പേജുകള്‍‌

17.3.10

ജീവിതം

http://www.google.co.in/ജീവിതം ഇങ്ങനെയാണ്
ഓളങ്ങളില്‍ ചാഞ്ചാടി
ഒഴുകിയൊഴുകി
അവസാനാം
കരയെത്തുമ്പൊഴേക്കും
നനഞ്ഞു കുതിര്‍ന്ന്
ആത്മാവു നഷ്ടപ്പെട്ട്
അങ്ങനെയങ്ങനെ.................


ജീവിതം ഇങ്ങനെയാണ്
തടവിലാക്കപ്പെട്ടവന്റെ
അവകാശ സമരം പോലെ
മോചനം കാത്ത്
മുദ്രാവാക്യം മുഴക്കി
ഒടുക്കം
കൈ മാറി സഞചരിച്ച്
അനാഥമാകുന്ന
ഒരു നീണ്ട
ദയാഹരജിഎഴുതിയത്: ഷീജ.സി.കെ

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: