പേജുകള്‍‌

17.3.10

നീ പറഞ്ഞത്

ഒരു പൂ പൊഴിയുന്നതു
മറ്റൊന്ന് വിരിയാനാണെന്നും
ഒരു കായ് പൊട്ടുന്നത്
ഒരു തൈ മുളക്കാനാനെന്നും
ഒന്നിന്റെ ഒടുക്കം
മറ്റൊന്നിന്റെ തുടക്കമാണെന്നും
നീയെന്നോടു പറഞ്ഞിരുന്നു
പ്രണയകാലത്തീന്റെ
തീച്ചുമരിലെഴുതിയ
ചിത്രപടത്തിലെ
നിറം മങ്ങിയെന്നു
നീയെന്നോടു പറഞ്ഞിരിന്നോ?

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: